Asbestikartoitus - ASBESTIKARTOITUS

Asbestikartoitus

 

Miksi pitää tehdä asbestikartoitus ?

Vuoden 2016 alusta asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö korvattiin uudella lailla (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetuksella (798/2015) asbestityön turvallisuudesta. Lakiin on keskitetty asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyöntekijän pätevyyttä koskevat säännökset ja määräykset. Asetuksella säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden ja henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.   asbestikartoitus  asbestikartoitus  tulityökortti  PS-Varastotilat  Wanha Amis  Japetti  Chilli sisustus  vsep

Asbestikartoitus lain mukaan:

 • Asbestikartoitus tulee tehdä kaikkien ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten rakennusurakoiden yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi kylpyhuone- ja keittiöremontit, linjasaneeraukset sekä julkisivu- ja parvekesaneeraukset. Rakennuttajan on huolehdittava, että asbestikartoitus tehdään ennen hankkeen aloittamista.
 • Asbestikartoituksessa selvitetään kaikkien remontoitavien rakennusosien asbestipitoisuudet. Kartoitus tehdään silmämääräisesti sekä näytteitä ottamalla. Vain kartoitettuja rakenteita voidaan purkaa, vaikka purkaminen tapahtuisi ulkotiloissa.
 • Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä piirustuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti.
 • Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä. Henkilöllä tulee olla kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen.
 • Asbestikartoitus pitää dokumentoida ja liittää rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan

 

Asbestikartoitusraportti

Asbestikartoitusraportin tekee se taho joka suorittaa asbestikartoituksen. Asbestikartoitusraportista tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

 • Pivämäärä jolloin asbestikartoitus on tehty
 • Mistä kohteesta on kysymys (tarkka osoite)
 • Mitä remontteja tai purkuja ollaan suunnittelemassa
 • Mistä kohdista asbestinäytteet on otettu
 • Millä laitteella analyysit on tehty
 • Jos asbestia löytyi:
  • Mistä näytteestä asbestia löytyi
  • Miten paljon asbestia on (pinta ala)
  • Mikä asbesti on kyseessä
  • Mikä sen pölyävyys on ristilaskenta-asteikolla (1-5)
  • Ohje miten se pitää purkaa (yleensä vakiostandardien mukainen)

Asbestikartoitusraportti on se dokumentti jolla asbestipurkaja saa purkuluvan aluehallintovirastolta.


Mitä lupia tai sertifikaatteja asbestikartoitus vaatii ?

Ainoa virallinen sertifikaatti tai lupa on Aluehallintoviraston myöntämä asbestipurku työlupa. Tämän lisäksi moni mainostaa esim. VTT:n AHA sertifikaattia ja vaikka ne voivat olla hyviä olla niin ne ovat yksityisen tahon myöntämiä sertifikaatteja eikä niillä ole mitään virallista merkitystä.
 

 

Asbestikartoitus

Asbestikartoitus on tehtävä vuoden 2016 alusta voimaantulleen asbestilain mukaan ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa, joissa remontin yhteydessä on tarkoitus tehdä purkutöitä, jotka ovat pienimuotoista kaappien purkua laajempaa. Kartoituksen avulla yritetään löytää ja paikallistaa mahdollinen rakennusaikainen asbesti, jota ennen vuoden 1994 käyttökieltoa käytettiin paljonkin rakentamisessa erityisesti eristeissä. Kartoitus on remontin teettäjän tai rakennuttajan vastuulla.

Kylpyhuone- ja saunaremontit sekä usein myös keittiöremontit edellyttävät ennen vanhan purkua asbestikartoitusta johtuen putki- ja lämpöeristeistä mahdollisesti vapautuvasta hienojakoisesta asbestipölystä. Kartoituksen voi tehdä henkilö, jolla on kartoituksen laajuuden ja laadun edellyttämä ammattitaito ja rakenteiden purkamisen riittävä tuntemus. Asbestikartoittajan tekemä raportti sisältää kohteen taustatiedot ja monia tietoja asbestilöydöksistä analyysimenetelmätietoineen. Raportista löytyy myös tarvittava purkutyösuunnitelma. Aluehallintovirasto tutustuu raporttiin ja myöntää luvan purkutöiden aloittamiselle.

Asbestipurkutyöluvan saaneista henkilöistä ja yrityksistä ylläpidetään aluehallintoviraston toimesta rekisteriä, jonne päästäkseen henkilön on osallistuttava alan koulutukseen ja suoritettava ammattitutkinto.

Asbestin terveyshaitat on tunnettu jo yli puoli vuosisataa. Noin kymmenellä tuhannella suomalaisella on tälläkin hetkellä asbestin aiheuttama ammattitauti. Vieläkin vuosittain löydetään lähes tuhat uutta sairaustapausta, vaikka altistumisesta on kulunut jo vuosikymmeniä. Tämä selittyy sillä, että hienojakoinen asbestipöly- ja kuidut eivät koskaan poistu elimistöstä.

Tämän hetkiset lakisääteiset työturvallisuusvaatimukset asbestityötä tekeville ovat tarkat ja tiukat. Suojainten ja suojavaatetuksen käyttö yhdessä hyvin suunnitellun ja toteutetun purkutyön kanssa minimoivat henkilökunnan terveysriskejä. Purkutöiden päätyttyä suoritettavalla sisäilman asbestikartoituksella ilmanäytteineen varmistetaan ilman puhtaus ja täten taataan sekä varsinaista rakennustyötä tekevien että tilan tulevien käyttäjien terveys.

 

 

 

 

Asbestikartoitus.pro | Espoo
Copyright © Asbestikartoitus.pro
posti@asbestikartoitus.pro